PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

สถานที่ รับสมัคร

โครงการ MCE  ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-561-0928 ต่อ 602-605

โทรศัพท์มือถือ : 081-553-0959


วัน เวลา ทำการ รับสมัคร

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.

ปิด วันหยุดนักขัตฤกษ์


คุณสมบัติ ผู้สมัคร : สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาหลักฐาน การสมัคร : ใบสมัคร Download พร้อมด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชาย-หญิง สวมเสื้อเชิตสีสุภาพ ชายต้องผูกเน็คไท)
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
5. สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ตัวจริง)
7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ


วิธีการคัดเลือก ผู้สมัคร
:   ใช้วิธี การสัมภาษณ์ โดยพิจาณาจากความรู้ ความตั้งใจ การนำไปใช้และความสามารถตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษารวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 


Last Updated (Monday, 05 August 2019 16:18)