PostHeaderIcon หน้าหลัก

ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561

(Inter Conference)

"ความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมต่อสหกรณ์และกิจการเพื่อสังคม"

(Challenges of Sustainable Development and Social Impacts on Cooperatives and Social Enterprises)

Smileลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ฟรี

Smile รายละเอียดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เพิ่มเติม

 

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 Downlond ใบสมัครฟรี

รายละเอียดการรับสมครนิสิตใหม่ เพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่

รายการ
วัน-เวลา
รับสมัคร (Download ใบสมัคร) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 9  กันยายน พ.ศ. 2561
สมัครด้วยตัวเอง โครงการ MCE คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561
สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายงานตัว/ลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 19 และ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรียนปรับพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เปิดภาคเรียน

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

 

รับสมัครผู้จบปริญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา ช่วงเวลาการรับสมัคร

วันจันทร์ - วันศุกร์      เปิดเวลา 8.30 - 16.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เปิดเวลา 8.30 - 15.30 น.

ปิด วันหยุดนักขัตฤกษ

สถานที่รับสมัคร ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์

โครงการ MCE ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-561-0928 กด 602 - 605

โทรมือถือ : 081-553-0959  (Line)

https://www.facebook.com/Mce.Coop.Econ.KU

 

 

 

 

 


Last Updated (Thursday, 19 July 2018 19:04)