PostHeaderIcon ประวัติคณะกรรมการโครงการ

คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 10 (ชุดเปลี่ยนแปลง)

คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์ภูมิฐาน   รังคกูลนุวัฒน์ ที่ปรึกษา
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานที่ปรึกษา
4. นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พร  โสวัฒนกุล กรรมการ
7. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วบ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  สืบพงศกร ประธาน
2. นางกนกอร  สีมานนท์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณคุณ  ธรณีนิติญาณ กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 9 (ชุดเปลี่ยนแปลง )

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย

1. นายไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน์ ที่ปรึกษา
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานกรรมการ
4. นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์ กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พร  โสววัฒนกุล กรรมการ
7. นางกนกอร   ศรีมานนท์ กรรมการ
8. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  สืบพงศกร ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณคุณ  ธรณีนิติญาณ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  ปิติปัญญา กรรมการ
5. นางพรประภา  คิคุทจิ กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี

คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 8 (ชุดเปลี่ยนแปลง)

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย

1. นายเกรียงศักดิ์  บุญยะสุต ที่ปรึกษา
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์   ลิ้มศรีสกุลวงศ์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  ปลีหะจินดา กรรมการ
5. นายณคุณ ธรณีนิติญาณ กรรมการ
6. นายปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร กรรมการ
7. นางสาวพิมพ์พร  โสววัฒนกุล กรรมการ
8. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย

1. นางพรประภา  คิคุทจิ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์ กรรมการ
3. นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา กรรมการ
4. นายอรรถพล  สืบพงศกร กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  ปิติปัญญา กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี

 

คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 7

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย

1. นายเกรียงศักดิ์   บุญยะสุต ที่ปรึกษา
2. คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์  ลิ่มศรีสกุลวงศ์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  ปลีหะจินดา กรรมการ
6. นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา กรรมการ
7. นายปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร กรรมการ
8. นางสาวพิมพ์พร  โสววัฒนกุล กรรมการ
9. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม   รจิตภิญโญเลิศ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  ปิติปัญญา กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์ กรรมการ
4. นางพรประภา  คิคุทจิ กรรมการและเลขานุการ

มีวาระดำรงค์ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2562

คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 6

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย

1. คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษา
2. ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
3. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ปรึกษา
4. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ปรึกษา
5. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ปรึกษา
6. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ที่ปรึกษา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  กู้เจริิญประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
8. รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  ภัทราวาท กรรมการ
9. นายชาญชัย  เพ็ชรประพันธ์กุล กรรมการ
10. นางพรประภา  คิคุทจิ กรรมการ
11. นายชุมเจตน์  กาญจนเกษร กรรมการ
12. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  ปิติปัญญา ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  ปลีหะจินดา กรรมการ
3. นายปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม  รจิตภิญโญเลิศ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรุณา  ไบโลวัส กรรมการและเลขานุการ

มีวาระดำรงค์ตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560


คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 5

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย

1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์                 
ที่ปรึกษา
2. ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
3. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
4. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
5. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ปรึกษา
6. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ที่ปรึกษา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา
ประธานกรรมการ
8. รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
กรรมการ
9. นายชุมเจตน์ กาญจนเกษร
กรรมการ
10.นายประสพสิน แม้นทิม
กรรมการ
11.นายวินัย กสิรักษ์
กรรมการ
8. ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ    
กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์                  
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล กรยืนยงค์ 
กรรมการ
4. นายปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
กรรมการ
5. นางสาวพรประภา สกุลแสง  
กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558


คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 4

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย

1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์                 
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์วินัย อาจคงหาญ                                      
ประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ 
กรรมการ
4. นายวินัย กสิรักษ์ 
กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต 
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์สุวรรณา ธุวโชติ 
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์อภิวันท์ กำลังเอก   
กรรมการ
8. ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ    
กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์                  
ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สิทธิกรณ์ไกร 
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา 
กรรมการ
4. นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา  
กรรมการ
5. นางสาวพรประภา สกุลแสง  
กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556


คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 3

คณะกรรมการบริหารโครงกา

1. นายจีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์                 
ที่ปรึกษา
2. นายสาโรช อังสุมาลิน 
ประธานกรรมการ
3. นายวินัย อาจคงหาญ 
กรรมการ
4. นางสุวรรณา ธุวโชติ 
กรรมการ
5. นางอภิวันท์ กำลังเอก 
กรรมการ
6. นางสยุมพร โยธาสมุทร 
กรรมการ
7. นายสุชิน ปลีหะจินดา   
กรรมการ
8. นางจุฑาทิพย์ ภัทรวาท    
กรรมการและเลขานุการ
9. นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์                  
ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ปิติปัญญา 
กรรมการ
3. นางวิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ 
กรรมการ
4. นายปรีชา สิทธิกรณ์โกร  
กรรมการ
5. นายณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์  
กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552


คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 2

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย

1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา              
ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ กรรมการ
3. รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์  
กรรมการ
4. นายเรืองชัย บุญญานัน 
กรรมการ
5. นายสยุมพร ลิ่มไทย        
กรรมการ
6. รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาท  
กรรมการ
7. ผศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน  
กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน                    
ประธานกรรมการ
2. รศ.สุวรรณา ธุวโชติ 
กรรมการ
3. รศ.อภิวันท์ กำลังเอก  
กรรมการ
4. อ.สุชิน ปลีหะจินดา     
กรรมการ
5. อ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์  
กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2548


คณะกรรมการโครงการ ชุดที่ 1

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย

1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา             
ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
กรรมการ
3. รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กรรมการ
4. นายเรืองชัย บุญญานัน กรรมการ
5. นายสยุมพร ลิ่มไทย กรรมการ
6. รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาท กรรมการ
7. ผศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน                  
ประธานกรรมการ
2. รศ.สุวรรณา ธุวโชติ
กรรมการ
3. รศ.อภิวันท์ กำลังเอก กรรมการ
4. อ.สุชิน ปลีหะจินดา กรรมการ
5. อ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2548

 

 

 

 

 

 

 

 


Last Updated (Sunday, 19 May 2019 10:20)