PostHeaderIcon รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

โครงการฯ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ. ศ. 2545 ให้ดำเนินการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) โดยกำหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2545

ปัจจุบันแนวคิดด้านสหกรณ์ ได้แพร่ขยายไปอย่างกว้างขวางทั้งในภาคราชการ เอกชน และชุมชน  อย่างไรก็ตามพบว่าปัญหาหนึ่งที่สำคัญยิ่งของการสหกรณ์ คือ การขาดความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับสหกรณ์ การศึกษาทางสหกรณ์จำเป็นต้องศึกษาจากองค์ประกอบทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และการบริหารธุรกิจ แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงของแนวคิด หลักปรัชญาและวิธีการสหกรณ์ที่ถูกต้อง

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความจำเป็นว่าควรผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) ขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายที่เป็นนักบริหาร และปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานปกติ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตสังคมปัจจุบัน และมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ ประเทศชาติต่อไป

1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งส่งเสริมการสหกรณ์ จึงขยายการศึกษาวิชาการแขนงนี้ในระดับบัณฑิตศึกษา

2. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่มีคุณวุฒิสูง เพื่อเป็นตัวเร่งให้วิชาการสหกรณ์ กระจายไปทั้งปริมาณและคุณภาพ และเพื่อมีส่วนในการวิเคราะห์แก้ไข ปรับปรุงงานสหกรณ์ของประเทศ

3. เพื่อส่งเสริมให้กิจการสหกรณ์ขยายตัวอย่างกว้างขวางในวงธุรกิจและการเกษตร ของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสหกรณ์โดยที่บางส่วนของผู้ที่ สำเร็จการศึกษาระดับสูงนี้จะเข้าปฏิบัติงานบริหารงานสหกรณ์ในระดับต่างๆ
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ทุกแขนงอาชีพ ได้เข้าศึกษา และนำความรู้ด้านสหกรณ์ไปประยุกต์กับการดำเนินงานด้านธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated (Thursday, 19 July 2018 19:07)