PostHeaderIcon ร่วมบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมกับครอบครัวข่าว 3

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 5 (ปรม. 5) และ รศ.ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ ร่วมบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมกับครอบครัวข่าว 3 จำนวนเงิน 110,000 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

Last Updated (Wednesday, 28 September 2011 14:58)