PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม "โครงการเสวนาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย" (ครั้งที่ 1) เรื่อง "ฤา...ร้านสหกรณ์จะสูญสิ้นจากแผ่นดินไทย...?"  ณ ห้อง EC5628 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

จัดเสวนาโดย...

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ มก. (MCE)
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ชมรมนักสหกรณ์ มก.

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 11.30-12.00 น. ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาพกิจกรรม)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศและงานมัชฌิมนิเทศ ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพกิจกรรม)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบอลรูม ซี ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ (ภาำพกิจกรรม)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาพัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ การจัดการธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์และเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 (ภาพกิจกรรม และ บทความ "เล่าก่อนลืม" โดย รศ.สุวรรณา ธุวโชติ)

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงาน
จาก ฯพณฯ ท่าน รมต.เผดิมชัย สะสมทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555

ภาพพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2556 นิสิตปริญญาโทรุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณครูบาอาจารย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 12.00 น. ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาพกิจกรรม)

งานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ MCE รุ่นที่ 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ณ ห้องบอลรูมซี ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น  (ภาพกิจกรรม)

ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น (The Best Practice Awards) ผลงานวิชาการเรื่อง “The Role of Thailand Cooperatives in Poverty Alleviation” ในงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International Conference: ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environment Stability) ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea สาธารณรัฐเกาหลี
และ
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัล
(The Best Practice Awards) ผลงานวิชาการเรื่อง “The Role of Thailand Cooperatives in Poverty Alleviation”
ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ (รุ่นที่ 10) ณ สหกรณ์จังหวัดนครนายก  และ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555  (ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2)

งาน "ราตรีแสดเหนือนภา" เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.45-22.00 น. ณ ห้องแก้วนนทรี 1 ชั้น 4 KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนมหาบัณฑิต 33 คน   (ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และ ชุดที่ 3)

การสหกรณ์สาธารณรัฐประชาชนจีน :การศึกษาดูงานของนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2554 (ภาพการศึกษาดูงาน)

PostHeaderIcon พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Last Updated (Thursday, 14 September 2017 15:42)

 

PostHeaderIcon ร่วมบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมกับครอบครัวข่าว 3

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 5 (ปรม. 5) และ รศ.ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ ร่วมบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมกับครอบครัวข่าว 3 จำนวนเงิน 110,000 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

Last Updated (Wednesday, 28 September 2011 14:58)