PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 21(รอบสอง)

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม - 24 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่  27 กันยายน 2565

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

วันรายงานและลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

ปฐมนิเทศนิสิต วันเสาร์ที่  5  พฤศจิกายน 2565

เรียนปรับพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และ

วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

เปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

วิธีการรับสมัครทางไปรษณีย์

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม
2.เอกสารประกอบการสมัคร ลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ