PostHeaderIcon หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

>>การเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

1. น.ส.ฐิติมา  แต้เจริญไชย

ชื่อเร่ือง การศึกษาการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี

ไฟล์ 1 ไฟล์ 2 ไฟล์ 3
2. น.ส.พันทิพา พ่วงพูน ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ไฟล์ 1 ไฟล์ 2 ไฟล์ 3
3. น.ส.พิณรัตน์  รองไชย ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจขอผู้แทนสหกรณ์ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 2 ไฟล์ 3
4. น.ส.ณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ไฟล์ 1 ไฟล์ 2 ไฟล์ 3
5. น.ส.ศิริวรรณ เย็นกลม ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำไรของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี ไฟล์ 1